Skip to the navigation Skip to the content

TO POCZĄTEK

WIELKIEJ HISTORII MIĘDZY NAMI

'TO POCZĄTEK'
TO POCZĄTEK WIELKIEJ HISTORII MIĘDZY NAMI

ZASADY I Warunki

ZASADY I WARUNKI

OGÓLNE

Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Wchodząc, akceptujesz warunki opisane poniżej. Ta strona internetowa została zaprojektowana przez Certis Europe i zastrzegamy sobie prawo do ulepszania, modyfikowania lub usuwania części strony, jeśli uznamy to za uzasadnione. Za każdym razem, gdy wchodzisz na tę stronę, musisz upewnić się, że nadal akceptujesz treść.

 

PRAWA WŁASNOŚCI

Tekst, ilustracje i dokumenty na tej stronie są własnością Certis. Zezwala się na wykorzystanie pod warunkiem, że na wszystkich kopiach wyświetlana jest odpowiednia informacja o prawach autorskich, że takie dane są wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, nie są wykorzystywane w celach handlowych, a informacje zebrane z witryny nie są modyfikowane w sposób, który nie jest już zgodny z pierwotną intencją tekstu, ilustracji lub dokumentów.

Strona internetowa zawiera znaki handlowe i inną chronioną własność intelektualną będącą własnością Certis. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Certis opracował szczegółowe informacje dostępne na tej stronie internetowej ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Witryna jest pod ciągłą obserwacją, tak aby była jak najdokładniejsza, ale ta strona internetowa służy wyłącznie prezentacji firmy Certis, jej produktów i usług. W ten sposób nie będziemy składać żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani taktycznych dotyczących kompletności lub poprawności tej witryny. W szczególności musimy ostrzec, że niektóre informacje mogą być już nieaktualne. Dlatego zalecamy sprawdzenie wszelkich informacji uzyskanych z tej witryny przed użyciem ich w jakiejkolwiek formie.

 

Porady na tej stronie nie zwalniają cię z przeprowadzania własnych kontroli i weryfikacji najnowszych wersji informacji o produktach i porad, w szczególności kart charakterystyki i etykiet produktu. W związku z przydatnością zastosowania produktów lub porad do zamierzonych celów należy zapoznać się z najnowszymi zaleceniami oraz wpływem warunków klimatycznych i innych. Jeśli potrzebujesz porady lub instrukcji dotyczących produktów lub usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Pokaż więcej

Pokaż mniej

 

Użytkownicy tej witryny oświadczają, że zgadzają się na dostęp do witryny i jej zawartości na własne ryzyko. Ani Certis, ani osoby trzecie zaangażowane w tę stronę internetową lub uczestniczące w niej nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności dostępu lub korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub z faktu, że polegałeś na informacjach podanych na tej stronie internetowej.

 

LINKI NA STRONACH INTERNETOWYCH

Ta strona zawiera linki / odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Podając takie linki, Certis nie wyraża zgody na ich treść. Certis nie przyjmuje również żadnej odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich stron internetowych ani żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Łącza do innych stron internetowych są udostępniane użytkownikom witryny wyłącznie dla wygody. Użytkownicy uzyskują dostęp do takich stron na własne ryzyko.

Gdy wchodzisz na naszą stronę bezpośrednio lub za pomocą linku, jesteś w pełni odpowiedzialny za treść i poprawność danych wysyłanych do Certis, a także za brak naruszenia jakichkolwiek praw stron trzecich, które mogą być zaangażowane w takie dane. Wchodząc na stronę, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie takich danych i wykorzystywanie ich przez firmę Certis do celów analizy statystycznej lub w innym określonym celu biznesowym, chyba że informacje dotyczą danych osobowych wykraczających poza działania związane z prywatnością.

Certis uznaje, że ochrona danych osobowych stanowi ważną odpowiedzialność społeczną i ustanowiła następujące wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dotyczące postępowania, kontroli i przechowywania danych osobowych. Certis zainstalował system, który ściśle kontroluje dane osobowe, przed nielegalnym dostępem, a także przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem i wyciekiem danych osobowych.

Poza indywidualnymi danymi osobowymi Certis jest uprawniony do korzystania z treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technik i wiedzy specjalistycznej, w dowolnym celu, takim jak rozwój, produkcja i / lub marketing produktów lub usług, oraz do powielania takich informacji i udostępniać go stronom trzecim bez żadnych ograniczeń.

 

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Niniejsza strona internetowa została utworzona zgodnie z prawem brytyjskim. Jest przeznaczona do użytku międzynarodowego. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, że dane przedstawione na stronie są poprawne na całym świecie, a w szczególności, że produkty i usługi będą dostępne z takim samym wyglądem, w tym samym rozmiarze lub na tych samych warunkach na całym świecie. W przypadku otwarcia tej witryny lub pobrania treści należy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami obowiązującymi w tym miejscu.

Produkty prezentowane na tej stronie mogą nie być dostępne w miejscu, w którym korzystasz ze strony lub mogą zawierać różne teksty etykiet i instrukcje.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie roszczenia prawne lub procesy sądowe związane z niniejszą witryną lub jej korzystaniem podlegają interpretacji Prawa Polskiego.

 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gromadzenia danych osobowych.

 

 

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY Certis Belchim

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.